Posts Tagged ‘Przemiana bainityczna’

Procesy obróbki cieplnej

Lipiec 22, 2009

Obróbka cieplna ma na celu zmianę właściwości poprzez zmianę struktury, lecz bez zmiany kształtu obrabianego przedmiotu.Przez wyżarzanie rozumie się zabiegi cieplne, których celem jest uzyskanie struktury w ob-rabianym materiale zbliżonej do stanu równowagi termodynamicznej. W zależności od parametrów obróbki cieplnej oraz zmian zachodzących w strukturze pod wpływem obróbki cieplnej wyróżnia się: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie.

Przemiana austenityczna

Przemiana martenzytyczna zachodzi spawalnictwo w stalach po przechłodzeniu austenitu poniżej temperatury Ms (ang. martensite start) z prędkością równą lub  mechanika większą od prędkości krytycznej. W wyniku powyższej przemiany powstaje spawalnictwo  martenzyt tj. przesycony roztwór węgla w żelazie „alfa”,
Podczas nagrzewania stali, powyżej temperatury Ac1, rozpoczyna się przemiana perlitu w austenit, nazywana przemianą austenityczną.Austenit jest fazą trwałą tylko w pewnym zakresie temperatur i po ochłodzeniu poniżej temperatury Ar, ulega przemianie perlitycznej, bainitycznej lub martenzytycznej. Wyżarzanie polega na spawalnictwo nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze i chłodzeniu z odpowiednią szybkością. Wraz z obniżeniem temperatury czas trwałości przechłodzonego austenitu ulega skróceniu osiągając minimum w temperaturze 500-550°C. Przemiana perlityczna zachodzi po ochłodzeniu austenitu do zakresu temperatur pomiędzy temperaturą Ar1, a temperaturą minimalnej trwałości austenitu 500-550°C.Poniżej temperatury 550°C czas inkubacji technologie austenitu wydłuża się aż do osiągnięcia temperatury początku przemiany martenzytycznej.Operacja obróbki cieplnej jest to część procesu technologicznego (np. hartowanie, wyżarzanie) która jest wykonywana w sposób ciągły, przeważnie na jednym stanowisku roboczym, natomiast zabiegiem nazywamy część technologia operacji (np. nagrzewanie, wygrzewanie, chłodzenie). Przemiana bainityczna zachodzi w stalach pomiędzy temperaturą najmniejszej technologie trwałości austenitu a temperaturą początku przemiany martenzytycznej. Podczas chłodzenia izotermicz-nego w zależności od temperatury przemiany rozróżnia się bainit górny, tworzący się w zakre-sie temperatury poniżej minimalnej trwałości spawanie austenitu a temperaturą 350-400°C oraz bainit dolny powstający w temperaturze spawalnictwo pomiędzy 350-400°C Obróbka cieplna jest to zabieg lub połączenie zabiegów spawalnictwo cieplnych, pod wpływem krórych zmienia się w stanie stałym strukturę stopów, a tym samym ich własności chemiczne, fizyczne i mechaniczne w celu dostosowania ich do wymaganych warunków.
 Rozpoczęcie przemiany austenitu wymaga pewnego czasu zwanego „czasem inkubacji austenitu Bezpośrednio spawanie po zakończeniu przemiany austenitycznej otrzymany austenit jest niejednorodny i do pełnego wyrównania koncentracji węgla i innych pierwiastków stopowych konieczne jest dalsze wygrzewanie.szybkość nagrzewania, temperatura nowe technologie  wygrzewania, czas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania.

Reklamy